grunddata-linkedin
Hvad er Grunddata

Danmarks grunddata er en række grundlæggende oplysninger om Danmark og danskerne: fast ejendom, adresser, veje og områder, vand og klima, geografi, personer og virksomheder. Disse grunddata er de offentlige data, der udgør rygraden i den offentlige forvaltning. Det er dermed fundamentet for at borgere og virksomheder kan blive mødt med en sammenhængende service, når de er i kontakt med det offentlige.

De offentlige grunddataregistre bruges også af en lang række private anvendere. Fx trækker finanssektoren på offentlige data, når der skal udstedes lån til fast ejendom. Frit tilgængelige offentlige data muliggør også udviklingen af nye services og forretningsmodeller. Fx har den frie udstilling af geografiske data gjort det muligt at udvikle digitale værktøjer, der hjælper beredskab og boligejere med at forberede sig på oversvømmelser.

Derfor grunddataprogrammet

Med det fællesoffentlige grunddataprogram har en samlet offentlig sektor forbedret de grundlæggende registreringer om Danmark og danskerne. Disse essentielle data danner fundamentet for nye muligheder. Den offentlige sektor har fået et bedre afsæt til at blive mere effektiv i sin daglige forvaltning. Samtidig har private virksomheder som udgangspunkt mulighed for frit at hente grunddata og benytte dem til at udvikle nye, intelligente løsninger og produkter.

Det betyder, at:

  • data er standardiseret, så de kan kombineres og anvendes sammenhængende. Det betyder, at en given information kun gemmes i ét register, og at registrene i stedet trækker informationer fra hinanden.
  • kvaliteten i data er blevet løftet, og der er suppleret med flere, så man kan være sikker på, at de oplysninger, man henter, er korrekte, fuldstændige og opdaterede. Alt sammen giver det større pålidelighed og nye anvendelsesmuligheder for både offentlige og private anvendere af grunddata.
  • data er let tilgængelig og kan som udgangspunkt frit anvendes af alle. Alle data  lægges på den fælles distributionsplatform, Datafordeleren, et nyt offentligt it-system. Den er bygget til at distribuere data til anvendernes fagsystemer med forbedret funktionalitet og et højere sikkerhedsniveau.

Hvor langt er vi nået med implementeringen af grunddataprogrammet?

Grunddataprogrammet består af otte delprogrammer, som er helt eller delvist implementeret. I foråret 2018 åbnede Danmarks Adresseregister (DAR), Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), SKATs ejendomsvurdering (VUR), Danske Stednavne og Danmarks Administrative og Geografiske Inddelinger (DAGI) for de første tjenester på Datafordeleren. Kort efter blev CPR og Matriklen idriftsat på Datafordeleren.

Idriftsættelsen af de første syv registre betyder, at anvendere allerede nu kan kombinere offentlige grunddata om ejendomme, personer, virksomheder, adresser og geografi gennem Datafordeleren. Der åbnes løbende for stadigt flere tjenester.

Frem mod sommeren 2019 bliver data fra de resterende ejendomsregistre, Bygnings- og Boligregistret (BBR), Ejerfortegnelsen og Ejendomsbeliggenhedsregistret tilgængelige på Datafordeleren. Desuden vil stadigt flere geografiske data blive gjort tilgængelige frem mod andet kvartal 2019.

Besøg datafordeler.dk

Læs tidsplanen for implementering og paralleldrift

Tidsplanen opdateres løbende.

Grunddataprogrammets organisering

Den øverste beslutningskompetence indenfor distribution, udvikling og vedligeholdelse af grunddata ligger hos grunddatabestyrelsen. Grunddatabestyrelsen fastlægger den strategiske retning for grunddata og træffer afgørelse i principielle sager, der har væsentlig indflydelse på grunddata.

Grunddatabestyrelsen består af repræsentanter fra Digitaliseringsstyrelsen (Formand), Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE), Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Geodatastyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Økonomi og Indenrigsministeriet (CPR-kontoret), KL, Danske Regioner og ATP. Det er planlagt, at ATP udtræder af grunddatabestyrelsen til tredje kvartal af 2019.

To gange årligt afholdes der særlige anvenderrettede grunddatabestyrelsesmøder. Her inviteres centrale og repræsentative anvendere til deltagelse i bestyrelsesmødet.

Hvad må jeg med grunddata?

Grunddataprogrammets parter er gået sammen for at udvikle nogle gennemsigtige, brugbare og simple vilkår for brug af data. De fælles vilkår for grunddata indebærer som udgangspunkt, at den myndighed, der ejer grunddata giver en gratis, ikke-eksklusiv, og i øvrigt ubegrænset brugsret til data, som frit bl.a. kan:

  • Kopieres, distribueres og offentliggøres
  • Ændres og sammensættes med andet materiale
  • Bruges kommercielt og ikke-kommercielt

Der kan dog være knyttet specifikke vilkår til det enkelte grunddatasæt, såsom fx CPR-registrets data.

Registrene har ansvaret for at indsamle og vedligeholde dataregistrene. Hvis du vil vide mere om de specifikke vilkår for brug af data henvises til den ansvarlige registermyndighed.

Hent materiale
Aftalen "Gode grunddata til alle - en kilde til vækst og effektivisering" består af en hovedaftale med otte delaftaler. Læs grunddataaftalen og de otte delaftaler nedenfor.
Grunddata aftaletekst
Delaftale 1
Delaftale 2
Delaftale 3
Delaftale 4
Delaftale 5
Delaftale 6
Delaftale 7
Delaftale 8
Pjece
Datamodellen - plakat